Referenssit

Vaativa pohjaveden in-situ-puhdistus ja ottamon vedenlaadun turvaaminen Ylöjärvellä

Paikka: Ylöjärvi
Kohde: Entinen metallikonepaja
Kunnostus: Pilaantuneen pohjaveden puhdistus ja ottamon vedenlaadun turvaaminen
Haitta-aineet: Tetrakloorieteeni (PCE)
Kuvaus: Tetrakloorieteenin päästölähteen alapuolelle pilaantuneeseen pohjavesivyöhykkeeseen injektoitiin reaktiivinen seinämä, jossa PCE hajoaa biologisesti anaerobisissa olosuhteissa (ARD). Seinämää tehostettiin nollaraudan lisäyksellä. Puhdistustyö käsitti lisätutkimuksen tekemisen, 3D-mallinnuksen, simuloinnit, kunnostussuunnittelun, itse puhdistustyön sekä jälkimonitorointivaiheen. Puhdistustyö onnistui erinomaisesti, ja PCE pitoisuudet pienenivät reaktiivisen seinämän alapuolella ja ottamon raakavedessä noin 90 %.

Monivaiheinen, ekologisesti kestävä maaperän puhdistus Kaamasessa (Inari)

Paikka: Kaamanen/Inari
Kohde: Käytöstä poistettu jakeluasema
Kunnostus: Pilaantuneen maaperän puhdistus in-situ- ja close-to-site -käsittelyn yhdistelmällä
Haitta-aineet: Öljy – ja bensiinihiilivedyt
Kuvaus: Keskitisleillä ja bensiinihiilivedyillä pilaantunee entisen jakeluasemakiinteistön puhdistus käyttäen biologista in-situ ja close-to-site  käsittelyä. In-situ-vaiheen jälkeen se osa maamassasta, jonka pitoisuudet ylittivät puhdistustavoitteet, kuljetettiin läheiselle (close-to site) käytöstä poistetulle lentokentälle aumakäsittelyyn. Verrattuna tavanomaiseen suoraan massanvaihtoon käytetty puhdistustapa pienensi kunnostuksen hiilijalanjälkeä jopa 90 % ja neitseellisten täyttömaiden tarvetta noin 50 %. Innovatiivisen kunnostustavan kokonaiskustannus oli arviolta noin puolet suorasta massanvaihdosta.

Maaperän puhdistus Suvilahden kaasukellon alta

Paikka: Suvilahti, Helsinki
Kohde: Kaasukello
Kunnostus: Maaperän puhdistus huokosilmatekniikalla (in-situ) ja kaivumaiden aumakäsittely
Haitta-aineet: Haihtuvat hiilivedyt ja PAH-yhdisteet
Kuvaus: Suvilahden kaasukellon muutostöiden (tapahtumatilaksi) ensimmäinen vaihe oli kaasukellon alapuolisen maaperän puhdistaminen ja räjähdysvaarallisten haihtuvien yhdisteiden poisto. Puhdistustyö tehtiin in-situ huokosilmatekniikalla, jossa imuilman haihtuvat yhdisteet hävitettiin katalyyttisesti. Erityisen haastavaksi kunnostustyön teki keskeinen sijainti ja räjähdysvaarallisiksi luokitellut työskentelytilat. In situ-vaiheen jälkeen Nordic Envicon puhdisti myös kaivetut PAH-yhdisteillä pilaantuneet maat biologisen käsittelyn ja huokosilmapuhdistuksen yhdistelmällä Nurmijärven käsittelykentällä. Valmis, puhdistettu maamassa hyödynnettiin jäteaseman täyttöalueen rakenteissa.

Maaperän biologinen in-situ-puhdistus Eestissä

Paikka: Tallinna ja Tapa /Eesti
Kohde: Käytössä olevat ratapiha-alueet
Kunnostus: Pilaantuneen maaperän kunnostus biologisella in-situ-tekniikalla
Haitta-aineet: Öljyhiilivedyt
Kuvaus: Käytössä olevien ratapiha-alueiden keskitisleillä pilaantuneen maaperän puhdistus biologisella in-situ-menetelmällä. Pilaantuneelle alueelle asennettiin syöttösiiviläputkisto, jonka kautta kunnostuskemikaaleja injektoitiin maaperään. Injektoinnilla maaperään luotiin olosuhteet, joilla tehostettiin maaperän aerobisten bakteerien öljyhiilivetyjen hajottamista. Kunnostusvaihe kesti 2 – 3 vuotta.

Vaativa pohjaveden in-situ-puhdistus ja huokosilmapuhdistus Kouvolassa

Paikka: Kouvola
Kohde: Entinen pesulakiinteistö
Kunnostus: Pilaantuneen pohjaveden kunnostus ja huokosilmapuhdistus in-situ
Haitta-aineet: Tetrakloorieteeni (PCE)
Kuvaus: Tetrakloorieteenillä pilaantuneen pohjaveden käsittely ja haitta-aineen leviämisen pysäytys sekä maaperän puhdistus. Tetrakloorieteeni oli peräisin entisestä kemiallisesta pesulatoiminnasta. Käsittelymenetelmänä käytettiin pohjavesivyöhykkeeseen injektoitua biologista reaktiivista seinämää, jonka läpi kulkiessaan pohjavedessä oleva tetraklooriteeni hajoaa. Kunnostus käsitti lisätutkimuksien teon, kunnostussuunnittelun, kunnostuksen sekä jälkimonitorointivaiheen. Maaperän puhdistus tehtiin huokosilmapuhdistuksella ja imuilman aktiivihiilisuodatuksella.

Monivaiheinen maaperän puhdistus Rovaniemellä

Paikka: Vanttauskoski, Rovaniemi
Kohde: Käytöstä poistettu jakeluasema
Kunnostus: Pilaantuneen tontin maaperän puhdistus
Haitta-aineet: Bensiinihiilivedyt ja öljy
Kuvaus: Bensiinihiilivedyillä ja keskitisleillä pilaantuneen entisen jakeluasemakiinteistön puhdistus käyttänen in-situ ja on-site käsittelyä. In-situ menetelminä käytettiin biostimulaatiota ja huokosilmahuuhtelua. On-site menetelmänä käytettiin huokosilmahuuhtelua aumakäsittelynä. Työn lopussa noin 10 % pilaantuneista maamassoista kuljetettiin vastaanottopaikkaan.