Ympäristö- ja laatupolitiikka

Nordic Envicon Oy toimii ympäristön kunnostus- ja tutkimusalalla, erikoistumisaloinaan pilaantuneiden maiden kunnostus, kaatopaikkapäästöjen käsittely, vedenkäsittelyprosessit sekä ulkoilman hiukkastutkimukset. Yrityksen tavoitteena on palveluja asiakkailleen tarjoamalla korjata jo tapahtuneita ympäristövahinkoja ja –haittoja sekä ehkäistä niiden syntymistä tänään ja tulevaisuudessa.

Harjoittaessaan liiketoimintaansa Nordic Envicon Oy:

Arvioi ja pyrkii ennakoimaan toimintaansa liittyvät ja siitä mahdollisesti aiheutuvat ympäristöriskit sekä pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään näitä riskejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti terveys- ja turvallisuus- näkökohdat.

Noudattaa voimassaolevaa ympäristölainsäädäntöä ja muita viranomaismääräyksiä. Lisäksi yritys hankkii toimintaansa asianmukaiset ympäristöluvat sekä huolehtii niiden voimassaolosta.

Kouluttaa henkilökuntaansa ja alihankkijoitaan tai yhteistyökumppaneitaan, tavoitteena parhaan tiedon ja teknologian hyödyntäminen ympäristöpäämäärien saavuttamiseksi sekä työn suorittamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti.

Arvioi toiminnan laatua ja sen ympäristövaikutuksia säännöllisesti. Tavoitteena on toimintatapoja ja käsittelyprosesseja kehittämällä pyrkiä ympäristöasioiden hoidon ja toiminnan laadun jatkuvaan parantamiseen.

Tiedottaa toimintaansa liittyvistä ympäristöasioista avoimesti sekä pyrkii vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa.Tämä ympäristö- ja laatupolitiikka on vahvistettu Nordic Envicon Oy:n hallituksessa.